Резултати от процедура по селекция на кандидати за участие в проект по КД1 на програма Еразъм+

Във връзка със Заповед   №338  / 20.01.2022 на Директора на ПГСС „Царица Йоанна“ Комисията за подбор обявява резултати от процедура за подбор на бенефициенти  – учители , за участие в проект“ „Нови перспективи “,  по програма „Еразъм+“ ,Ключова дейност 1, договор за финансова подкрепа  2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695, обучителен курс „Стратегии за приобщаващо образование за ученици с по-малко възможности“

  1. Десислава Красимирова Дойкова- учител ООП
  2. Иванка Александрова Георгиева- психолог

При подбора на кандидатите са взети предвид следните критерии:

  • Приложимост на темата на обучителния курс в пряката работа на кандидатите
  • Степен на владеене на работния език на курса
  • Ангажираност към работата по проекти и към работата в ПГСС “Царица Йоанна“
  • Лични качества на кандидатите