УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

          С решение № 2244/01.11.2007г. на окръжния съд, гр. Пазарджик е вписано в регистъра за юридически лица с нестопанска цел „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО СВЕТИ ГЕОРГИ” – гр. Пазарджик с Председател на съвета на настоятелите

ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ

Членове:

 1. ЙОРДАНКА. ЙОРДАНОВА КОСТУРСКА
 2. ЕКАТЕРИНА РАФИ МАРДИРОСЯН

УСТАВ

на

сдружение с нестопанска цел

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО „СВЕТИ ГЕОРГИ”

гр. ПАЗАРДЖИК 

ЦЕЛИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 1. Сдружение с нестопанска цел „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО „СВЕТИ ГЕОРГИ“ е независимо, доброволно сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в общественополезна дейност – за подпомагане развитието на учебно – възпитателното дело, стопанското и материално осигуряване на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО“Царица Йоанна“, гр. Пазарджик.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 2. Сдружението ще постига своите цели чрез приобщаване на родители, учители, общественици, бизнесмени и други юридически и физически лица, съпричастни към просветното дело, готови да съдействат за напредъка на учебното заведение, и обединяване на техните усилия с тези на държавните и общински органи и организации с цел подпомагане развитието на учебно-възпитателното дело, стопанското и материално осигуряване на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО“Царица Йоанна“, гр. Пазарджик.

НАИМЕНОВАНИЕ , СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл. 3. Името на сдружението е „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО „СВЕТИ ГЕОРГИ“, по-долу за краткост наричано „училищно настоятелство“. Седалището на училищното настоятелство е в гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна“ N 4.Сдружението се учредява без определен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Училищното настоятелство осъществява своите функции самостоятелно и във взаимодействие с ръководството на ПГСС „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик, като:

 1. обсъжда и прави предложения пред съответните органи за перспективното
  развитие на учебното заведение, както и за решаване на текущи проблеми, свързани с
  учебно-възпитателната дейност;
 2. грижи се за осигуряване на допълнителни финансови средства за подпомагане
  дейността на учебното заведение и учебния процес, в това число подпомага училището
  завъзстановяване  и  увеличаване  на  училищните  имоти,  за  тяхното  ефективно
  стопанисване и целесъобразно използване;
 3. подпомага изграждането, поддържането и стопанисването на материално –
  техническата база;
 4. подпомага създаването и реализирането на възпитателно – образователни
  програми по проблемите на учениците;
 5. подпомага и съдейства за включване на родители при организиране на
  свободното време на учениците.