Еразъм +

В изпълнение на проект ,,Още една стъпка по пътя към успеха “ по програма Еразъм+ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865 Десислава Дойкова, Димитър Арабов участваха в обучителния курс ,,Демократичният живот в ЕС- граждански права и задължения“ в Амстердам, Нидерландия. Заедно с колеги- учители от Испания, Италия, Хърватска, Унгария , Словения и Полша дискутираха общите европейски ценности, правата и задълженията на гражданите на Европа. Очакваме с интерес предстоящите дейности, чрез които ще предадем наученото на нашите ученици. Да подпомогнем интеграцията на учениците, да ги направим достойни граждани на Европа е една от основните цели на проекта и важна част от мисията ни на учители в ПГСС.

Еразъм +

ПГСС"Царица Йоанна" стартира процедура за подбор на учители, които желаят да се включат в мобилности по новоспечеления проект "Бъдеще за всички" по Програма Еразъм + 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058. Темите на трите обучителни курса са свързани с екологично образование, обучение за разработване на проекти и разрешаване на конфликти. Заявления за участие и допълнителна информация - до 31.08.2023 г , Иванка Георгиева /кооринатор на проекта/

Еразъм +

ПГСС"ЦАРИЦА ЙОАННА“ С НОВ СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + ПГСС"Царица Йоанна “ спечели поредния проект по Програма Еазъм + „Бъдеще за всички“ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058. Предвидените мобилности и избраните обучения продължават посоката начертана в предишните три проекта и надграждат добрите практики в сферата на екологията и приобщаващото образование.

Еразъм +

,,Още една стъпка по пътя към успеха “ по програма Еразъм+ № № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект ,,Още една стъпка по пътя към успеха “,програма Еразъм+ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865 ,в ПГСС"Царица Йоанна" се проведе първата сесия от новоучредения клуб " Моят град - минало, настояще, бъдеще" Целта на инициативата е учениците да се запознаят с историята на града , както и да използват ресурса на градската среда за обучение извън рамките на класната стая

Еразъм +

По интересен и същевременно ползотворен начин ученици от 9., 10. и 11. клас разгледаха темите "Зелена сделка" и "Обща селскостопанска политика на ЕС" по проект "Европейско гражданство в училище", който се осъществява съвместно с ОУ "Стефан Захариев", гр. Пазарджик. Гимназистите обогатиха познанията си за Европейския съюз по иновативен начин с помощта на своите учители г-жа Мария Райчева и г-жа Красимира Вачева.

Еразъм +

,,Още една стъпка по пътя към успеха “ по програма Еразъм+ № № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865

На 02.06 .2023 г. в рамките на проект ,,Още една стъпка по пътя към успеха “ ,програма Еразъм+ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865 ,в ПГСС"Царица Йоанна" се проведе интегриран урок по история и английски език.Урокът беше посветен на Българското Възраждане и започна пред паметника на Христо Ботев, където учениците поднесоха цветя и отдадоха почит. На англ. език бяха припомнени интересни факти от живота и делото на Ботев. Чрез насоки от г-жа Вачева, на картата на града ни , учениците откриха значими за Българското Възраждане обекти в Пазарджик , които предстои да бъдат разгледани.

Еразъм +

,,Още една стъпка по пътя към успеха “ по програма Еразъм+ № № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865

На 17.05 .2023 г. в рамките на проект ,,Още една стъпка по пътя към успеха “ ,програма Еразъм+ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865 ,в ПГСС"Царица Йоанна" се проведе вътреучилищно обучение на тема " Да четем града". Колегите Красимира Вачева и Иванка Георгиева запознаха учителския колектив с наученото по време на мобилността в гр.Лимасол, Кипър. Споделиха впечатления от съвместната работа с участници от Словения и Латвия . Представен беше опитът на обучителната организация за обучение чрез ресурса на градската среда. Обсъдени бяха идеи , приложими в часовете по различни предмети.

Еразъм +

,,Още една стъпка по пътя към успеха “ по програма Еразъм+ № № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865

В изпълнение на проект ,,Още една стъпка по пътя към успеха “ по програма Еразъм+ № № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865 трима представители от ПГСС,,Царица Йоанна“ – инж Георги Гатев,Иванка Георгиева и Красимира Вачева, посетиха град Лимасол, Кипър и участваха в обучителния курс ,,Да четем града“.Заедно с колеги- учители от Латвия и Словения, те се запознаха с принципите и добрите практики на този толкова актуален метод на обучение. Убедиха се, че при умело водене от страна на обучителите преживяванията на открито с ресурса на градската среда лесно стават стимулиращ източник на въздействие за социално и личностно развитие. Очакваме с интерес предстоящите дейности и занимания на открито,инициирани в ПГСС,,Царица Йоанна“. Да подпомогнем учениците си да учат с ентусиазъм, да се справят по-успешно,да бъдат щастливи в училище- това е една от основните цели на проекта и важна част от мисията ни на учители в ПГСС.

Еразъм +

Нови перспективи

На 16.02.2023г. в ПГСС,,Царица Йоанна“ се проведе среща за разпространение на резултатите и споделяне на добри практики от приключилия проект ,,Нови перспективи“ програма,,Еразъм +“№2021-1-BG01-КА-SCH-oooo30695
Иванка Георгиева-координатор на проекта , запозна гостите- директори и учители от основни и професионални училища , с целите и изпълнението на проектната програма.Участниците в мобилностите: Десислава Дойкова, Мая Тодорова, Стоян Костадинов, Иванка Георгиева и Диана Генова разказаха за личното си участие в обучителните курсове и приложението на новите идеи в обучението в часовете по агрономическите дисциплини, информационни технологии и по чужд език по професията. Безспорно е положителното въздействие на инициативите по проекта в живота на гимназията.Такава е оценката на ръководителя на проекта-инж.Г.Гатев-директор на ПГСС.Участието в Еразъм+ допринася за повишаване престижа на ПГСС,,Царица Йоанна“ и потвърждава стремежа на учителския колектив да използва разнообразни и актуални методи за обучение, възпитание и приобщаване на учениците към училищната среда и европейските ценности, за подобряване на мотивацията за учене, предотвратяване на ранното отпадане от училище, завършване на средно образование и реализация на пазара на труда у нас и в Европейския съюз.
Вярваме, че разпространяването на информацията за проекта и резултатите от него е от решаващо значение за осигуряването на въздействие на различни равнища. Убедени сме, че Еразъм+ обогатява и разширява кръгозора, създава нови перспективи за всички участници.

Еразъм +

ПГСС"Царица Йоанна" стартира процедура за подбор на учители, които желаят да се включат в мобилности по новоспечеления проект "Още една стъпка по пътя към успеха" по Програма Еразъм + 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865.
Темите на двата обучителни курса са свързани с обучение на открито с ресурса на градската среда и с европейските ценности.

Еразъм +

ПГСС"ЦАРИЦА ЙОАННА“ С НОВ СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + ПГСС"Царица Йоанна “ спечели поредния проект по Програма Еазъм + „Още една стъпка по пътя към успеха“ 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865. Предвидените мобилности и избраните обучения продължават посоката начертана в предишните два проекта- интегриране на нови подходи, иновативни методи на преподаване и засилване европейското измерение на обучението.

Толерантността към различията е свобода на духа и висша човешка добродетел! Така учениците от Клуб "Училище за толерантност", създаден по проект "Нови перспективи" програма Еразъм + №2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695 обобщиха изводите от "часовете по толерантност", проведени в училището за периода на реализиране на проекта. Чрез символичното сърце, оформено от есенни листа гимназистите изразиха своето послание: " Да отворим сърцата си за различните, защото всеки от нас е прекрасен и неповторим!"

МОЯТА БЪДЕЩА ПРОФЕСИЯ Интегриран урок по професионално обучение и чужд език по професията /английски и немски език/ Интегрираният урок, който се проведе днес в ПГСС,,Царица Йоанна“, е свързан с проекта ,,Нови перспективи“ програма Еразъм №2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695. и е поредната инициатива, посветена на Патронния празник на училището. Изявата уважиха госпожа Дора Дулчева-Началник на РУО Пазарджик , госпожа Галина Цанева-Старши експерт по български език и литература, господин Георги Гатев-Директор на гимназията, колегите Любомира Петрова и Борислава Краева. Темата на урока ,,Моята бъдеща професия“ разкрива перспективите пред завършващите ПГСС. Ние,техните учители, искаме те да бъдат добри професионалисти, които ще са конкурентоспособни на пазара на труда у нас, а и в чужбина. Какво правим?, Как го правим?, Защо го правим ?- основните въпроси, на които учениците , заедно със своите учители :Иванка Георгиева-преподавател по английски език и Диана Генова- преподавател по немски език, търсиха отговорите . Какво?-Търсим работа в чужбина/Англия, Германия,Австрия/ Как?- Чрез обява в интернет, кандидатстване чрез CV и явяване на интервю. Защо?-Защото работата в чужбина е една възможност и за да бъде тя благоприятна, е необходима подготовка- професионална, езикова, психологическа… Учениците, плахи и несигурни в началото, окуражени от гости и учители, придобиха в края на часа увереност, че могат да се справят, когато имат желание и воля .Повярваха, че ,,искам значи мога“ или ,, Wollen heisst koennen “ , ,,Wanting means being able “ .

Състезания в стил "Игри на волята", шампионско трасе, викторини, пъзели, забавни игри - всичко в духа на предстоящия празник в чест на народните будители. ПГСС "Царица Йоанна" отбеляза в аванс Първи ноември, като посвети днешния си ден на спортни и образователни забавления, организирани от учителя по физическо възпитание и спорт г-н Димитър Шевченко и г-жа Ралица Иванова - преподавател по български език и литература. Отборите "Вазов", "Левски" и "Ботев" дадоха всичко от себе си, участниците се представиха блестящо, но в крайна сметка силите на "Ботев" надделяха и се окичиха с първото място. Формата на мероприятието е съобразен с работата по проект " Нови перспективи" и стремежа на учителския колектив на ПГСС"Царица Йоанна" да изнесем обучението извън рамките на класната стая."Състраданието и толерантността не са знак за слабост, а знак за сила"
Над тези думи на Далай Лама разсъждаваха участниците в клуб " Училище за толерантност", създаден по проект ,,Нови перспективи“, програма Еразъм №2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695.

проект ,,Нови перспективи“, програма Еразъм+ № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695

И през новата учебна година продължава работата по проект ,,Нови перспективи“, програма Еразъм+ № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695. Г-жа Мая Тодорова и г-н Стоян Костадинов проведоха поредното занимание с възпитаниците на ПГСС“Царица Йоанна“ в клуб „ Мисли зелено“ . Темата, която дискутираха учениците бе „ Земеделски практики в биологичното земеделие“ Кампанията има за цел да информира и изгради у учениците екологично съзнание и отношение към природата.

Интегриран урок по лозарство и чужди езици

Гроздоберът на учебното лозе в ПГСС,,Царица Йоанна“ върви с пълна сила. Очаква се добра гроздова реколта.И за да бъде пълно удовлетворението, учителите по лозарство и технология на винопроизводството- Стоян Костадинов и Цветелина Абаджиева,съвместно с Иванка Георгиева и Диана Генова- учители по чужд език, и с ученици от 8 и 11 клас , проведоха интегриран урок на тема,, Пътят на виното“. В естествената среда на лозовия масив , под галещите лъчи на есенното слънце , радвайки се на узрелите гроздове, учениците припомниха най-важните ,,стъпки“по пътя на виното.Обогатиха познанията си с термините на английски и немски език.За да бъдат добри посланици на щедрата българска земя и да имат самочувствие на професионалисти и в чужбина. Урокът е част от програмата по проект "Нови перспективи" , Програма Еразъм + N 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695

Дейности по проект,,Нови перспективи“ ,програма Еразъм+ № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695

От биоградината в ПГСС "Царица Йоанна", проект ,,Нови перспективи“, програма Еразъм+ № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695!

Дейности по проект,,Нови перспективи“ ,програма Еразъм+ № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695

Да опитаме първите зеленчуци от биоградината в ПГСС "Царица Йоанна", създадена по проект ,,Нови перспективи“, програма Еразъм+ № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695!

Kлуб "Училище за толерантност"

Дори и през летните месеци продължава работата по проект ,,Нови перспективи“, програма Еразъм+ № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695. Учениците, които провеждат производствена практика в ПГСС "Царица Йоанна" се включиха в клуб "Училище за толерантност" и изработиха табло с послания за толерантност към своите съученици.

Разделното събиране на отпадъци – мисията е възможна!

Разделното събиране на отпадъци е проста, но много отговорна дейност. Около това мнение се обединиха участниците в клуб“Мисли зелено“, учреден по проект ,,Нови перспективи“, програма Еразъм+ № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695. Под ръководството на г-жа Мая Тодорова и г-н Стоян Костадинов възпитаниците на ПГСС“Царица Йоанна“ сами с подръчни средства изработиха цветни контейнери, с което приканиха съучениците си да се замислят и да се включат в кампанията за разделно събиране на отпадъци.
Кампанията има за цел да информира и изгради у учениците екологично съзнание и отношение към природата.

Във връзка с проект ,,Нови перспективи“, програма Еразъм+ № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695 и желанието на колектива на ПГСС“Царица Йоанна“ да обучава учениците си интерактивно и иновативно, през изминалия месец юни се проведоха серия от уроци под мотото „Предимството да учиш на открито“. На 02.06 сборна група ученици под ръководството на преподавателите по БЕЛ г-жа Ралица Иванова и г-жа Любомира Петрова проведоха литературно четене по повод деня на Ботев.
На 08.06 учениците от VIII клас, професия „Фризьор“, под ръководството на г-жа Якимова и г-жа Йорданова превърнаха беседката в парка на гимназията в своеобразен салон на красотата, където по интересен начин показаха какво са научили през изминалата учебна година. Г-жа Диана Генова и Иванка Георгиева проведоха интегриран урок по НЕП и АЕП в био градината на училището /21.06/ и заедно с учениците от XI а и XI б клас припомниха и обогатиха знанията си за основните земеделски операции, култури и машини. А на 24.06.2022 г. г-жа Диана Генова – преподавател по НЕ и БЕЛ проведе беседа с ученици от 10 клас по повод Еньовден и предстоящите летни празници. Беше направена връзка с традициите и празниците на остров Терсейра, където се проведе обучителният курс“Разширяване на хоризонтите чрез обучение на открито“.

Дейности по проект,,Нови перспективи“ ,програма Еразъм+ № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695

През изминалата седмица , в периода 23-27.05 стартираха нови дейности по проект,,Нови перспективи“ ,програма Еразъм+ № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695 .Колегите инж.Мая Тодорова и Стоян Костадинов, които се обучаваха в курса"Култивиране на бъдещето-педагогически зеленчукови градини" проведоха първото теоретично занимание в клуб"Мисли зелено" и поставиха начлото на педагогическа зеленчукова биоградина в двора на гимназията.Идеята на клуба е да формира у учениците съзнателно отношение към околната среда и да повиши екологичната им култура . Чрез изграждането на биоградина , те ще приложат на практика наученото и ще имат възможност да планират, изследват, експериментират.

В изпълнение на проекта ,,Нови перспективи“ по програма Еразъм+ № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695
трима представители от ПГСС,,Царица Йоанна“ – инж Г.Гатев,Ив.Георгиева и Д.Генова, посетиха град Ангра до Ероизмо,Португалия и участваха в обучителния курс ,,Обучение на открито“.Заедно с колеги- учители от Румъния, Чехия,Словения и Германия , те се запознаха с принципите и добрите практики на този толкова актуален метод на обучение.Убедиха се, че при умело водене от страна на обучителите преживяванията на открито лесно стават стимулиращ източник на въздействие за социално и личностно развитие и външната среда може да бъде по-ефективна в образователен аспект не само по време на пандемия.Навън може да се учи всичко, при това активно.Откритото обучение разширява хоризонтите и стимулира нови интереси.Атрактивното представяне на метода от обучителите- винаги усмихнатите Граса и Флавия, досегът с уникалната природа на това далечно място,сърдечното отношение на всички превърнаха дните на обучението в незабравим спомен.
Очакваме с интерес предстоящите дейности и занимания на открито,инициирани в ПГСС,,Царица Йоанна“.
Да подпомогнем учениците си да учат с ентусиазъм, да се справят по-успешно,да бъдат щастливи в училище- това е една от основните цели на проекта и важна част от мисията ни на учители в ПГСС.

На 12.05.2022 г. в ПГСС „Царица Йоанна“ се състоя вътреучилищно обучение по проект 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695„ Нови перспективи ”. Колегите от МО „Професионално направление“ – инж. Мая Тодорова и Стоян Костадинов запознаха колегите с наученото в обучителния курс“Култивиране на бъдещето-педагогически зеленчукови градини“ в Лисабон , Португалия.Те споделиха опита на колегите от Португалия, Германия и Ирландия в областта на биоградинарството и начините за интегрирането му в образователния контекст, както и с предстоящите дейности по проекта.

В обучителния курс “Култивиране на бъдещето – педагогически зеленчукови градини “ по проект 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695„ Нови перспективи ” взеха участие колегите от МО „Професионално направление“ – инж. Мая Тодорова , и Стоян Костадинов. Курсът се проведе в гр. Лисабон , Португалия в периода 18-22.04.2022 г. Участниците получиха основни практически и технически познания в областта на биоградинарството и начините за интегрирането му в образователния контекст. Те се запознаха с опита на домакините и останалите участници с използването на училищната зеленчукова градина като отворена учебна лаборатория, както и с различни начини за пробуждане на екологично съзнание у ученците.
Освен че придобиха нови умения , участниците се докоснаха до културата на Португалия. Красив и интересен, гостоприемен и романтичен – Лисабон очарова не само с историческото си наследство, но и с топлата си южняшка атмосфера.
Еразъм +

Във връзка с проект № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695 – ,,Нови перспективи” ,програма Еразъм+ на 12.04 .2022г в ПГСС „ Царица Йоанна“ стартира реализирането на „Училище за толерантност“ . Целта на инициативата е създаване на толерантна среда в обществото на училището за успешната социализация и адаптация на всеки ученик, сближаване и обединяване на ученици и учители в единна колективна кауза, както и създаване в училищното пространство на атмосфера на доверие и откритост между всички участници в образователния процес. Първи дискутираха по темите свързани с толерантността учениците от 9 а клас. Те споделиха своето разбиране за толерантност и личния си опит.

На 17.03.2022 г. в рамките на проект № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695 – ,,Нови перспективи” ,програма Еразъм+ ,в ПГСС“Царица Йоанна“ се проведе вътреучилищно обучение на тема “ Изправени пред многообразието- неформалното образвание е отговорът“. Колегите Десислава Дойкова и Иванка Георгиева запознаха учителския колектив с наученото по време на обучението в Соверато, Италия. Споделиха впечатления от съвместната работа с колеги от Германия, Финландия, Франция и Чехия . Представена беше методологията на курса. Споделени и обсъдени бяха нови инструменти за насърчаване на комуникацията в мултикултурните класове, приложими към особеностите на различните групи ученици.
 
Проектът по програма Еразъм + № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695 на ПГСС „Царица Йоанна“- ,,Нови перспективи” стартира с обучение в Соверато, Италия .
Преподавателите от ПГСС „Царица Йоанна“ Иванка Георгиева и Десислава Дойкова се включиха в обучителен курс на тема “Изправени пред многообразието- неформалното образвание е отговорът“. Обучението беше насочено към преподаватели, работещи в мултикултурни класове.
Чрез обсъждане на казуси, споделяне на добри практики и различи дейности, участниците изследваха междукултурните образователни практики. Те получиха нови инструменти за насърчаване на комуникацията в класовете си, обсъждаха решения за планиране на дейности, насочени към посрещане на нуждите на „различните“ ученици.
Участниците придобиха по-широка осведоменост за различните подходи за учене, междукултурната комуникация, иновативните методи и как да превърнат разнообразието в мултикулурните класове от тежест във възможност.

За втора  поредна година ПГСС „Царица Йоанна“ спечели  проект по програма „Еразъм+”, КД1–„Мобилност“, сектор „Училищно образование“. Проектът 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695 „Нови перспективи“  ще се реализира в рамките на една година и в него са заложени 3 обучителни курса, чрез които  да покрием част от целите, които сме си поставили в изпълнение на мисията на ПГСС“Царица Йоанна“- Осигуряване на модерно и качествено професионално обучение за успешно кариерно развитие на учители и ученици, равен достъп до образование . 

При избора на курсове се водехме от идеята да усвоим иновативни знания и умения и ключови за 21 век компетентности, които да предадем на нашите ученици . Идеята ни е да използваме максимално потенциала, които има нашата гимназия от собствени опитни полета, градини, лозови масиви и ферма,конна база, ветеринарен кабинет и чрез обучение на открито да стимулираме у учениците умения като гъвкавост и адаптивност социални умения, лидерство,инициативност, критическо и креативно мислене.

Курсът „Разширяване на хоризонтите чрез обучение на открито“е насочен към предлагане и разработване на иновативни начини, чрез които учителите могат да осигурят по-вълнуващо реализиране на учебното съдържание за учениците. 

Участниците в него ще се запознаят с принципите и практиките за обучението на открито, като успоредно с това ще развият умения за критическо и творческо мислене, за водене на преговори и решаване на проблеми. Ще усъвършенстват езиковите си умения. 

Курсът „Култивиране на бъдещето - Педагогически зеленчукови градини“ , е избран за да отговори на желанието ни да използваме възможностите и потенциала на наличните в гимназията ни ресурси и да предложим нов поглед към селското стопанство и в частност към предлаганите от нас специалности. Курсът осигурява на участниците практически и технически знания в областта на биологичното градинарство, целящи интегрирането им в образователния контекст. Участниците ще надградят екологичната си осведоменост, ще получат знания за преобразуване и използване на училищната база като отворена учебна лаборатория. 

Обучителният курс „Стратегии за приобщаващо образование за ученици с по-малко възможности  e избран, тъй като е широкоспектърен и дава знания и умения за работа с ученици в неравностойно положение.

В проекта са заложени общо 7 мобилности, чрез които вярваме, че не само ще подобрим професионалните и личностните си компетенции , но и ще усвоим нови методи и добри практики за по-качествена образователна среда.

В две поредни седмици в изпълнение на проект 2020-1-BG01-КА101-078263 "По пътя към успеха",програма Еразъм+ , в ПГСС"Царица Йоанна"се проведоха интегрирани открити уроци. На 08.10 2021г. участниците в обучителния курс "Дигитална класна стая"- Диана Генова и Иванка Георгиева показаха нагледно част от наученото в Малага, Испания. Учениците от 12 б и 12 в клас, в часовете по АЕП и НЕП представиха себе си и професията, която изучават, чрез възможностите на "Дигиталната класна стая". Задачата беше посрещната и изпълнена с ентусиазъм, тъй като предостави широко поле за изява. Всеки един от учениците намери своя начин за представяне - чрез CV, клип , презентация...С голям интерес беше посрещнат и откритият урок на тема "Селскостопански машини за сеитба и видове пшеница". Инж. Янка Симпличева и г-жа Петя Генова и учениците от 9 клас показаха как чрез критическо и креативно мислене да намерим най - рационалното решение. На уроците присъстваха представители на ръководството, колеги , ученици .

Oбучителен курс “Внедряване на творчество и мислене в образователния процес“ по проект 2020-1-BG01-KA101-078263 „ По пътя към успеха”

В обучителния курс “Внедряване на творчество и мислене в образователния процес“ по проект 2020-1-BG01-KA101-078263 „ По пътя към успеха” взеха участие колегите от МО „Професионално направление“ – инж. Янка Симпличева, инж. Георги Гатев и г-жа Петя Генова. Курсът се проведе в гр. Рига, Латвия в периода 21-28.08.2021 г. На участниците бяха предоставени специфични инструменти за вграждане на развитието на мисловните умения в учебните дисциплини. Разглеждаха примери от различни области на познанието. Всеки преподавател подготви разработването на поредица от уроци за интегрирано развитие на мисленето.
Съвместната работа с колегите от Словакия и Латвия беше интересна, приятна и много полезна. Освен че придобиха нови умения , участниците се докоснаха до културата на Словакия и Латвия .
Столицата Рига впечатли със своята старинна архитектура , със сгради шедьоври в стил ,,ар нуво“ и неподправена романтика, а Юрмала,най-големият град курорт в Латвия, очарова със северната красота на Балтийско море .

Още една стъпка по пътя към успеха

От 19.07. до 02.08.2021 година бе осъществена поредната мобилност по проект № 2020-1-BG01-KA101-078263 ,,По пътя към успеха“ по програма Еразъм +.
Обучението ,,Дигитална класна стая“ се проведе в град Малага,Испания.
Преподавателите по английски език- Иванка Георгиева, и по немски език- Диана Генова, усъвършенстваха и обогатиха своите дигитални и езикови умения,обмениха опит и споделиха добри практики с колеги от Полша, Словакия,Словения и Румъния, получиха одобрение и насърчение от обучителите – очарователните Жулиета и Карла.Мониторинг бе направен от ръководителя на проекта- инж.Георги Гатев.
Убедени сме, че наученото по време на мобилността ще помогне за мотивиране и ангажиране на учениците, за увеличаване на ефективното им участие в часовете и повишаване на техните резултати.
Дигиталната класна стая е необходимост в съвременния свят не само заради пандемията.Тя използва модерните технологии и прави обучението по-нтересно, без обаче да омаловажава работата на преподавателя.
Стремежът за надграждане на уменията и на учители , и на ученици е в основата на стратегията на ПГСС,,Царица Йоанна“.Вярваме, че образованието трябва да уважава различията и да дава еднакъв шанс на всички да покажат своя потенциал, да реализират заложбите си.
Престоят в Малага беше чудесна възможност да почувстваме духа на този прекрасен космополитен град- родно място на Пабло Пикасо; да разгледаме интересните архитектурни , исторически и природни забележителности; да се възхитим от Коста дел Сол- Брега на слънцето.

Европейска практика в земеделието за ПГСС

С радост и удовлетворение споделяме за успешната реализация на проект №2020-1-BG01-КА102-078432 по програма Еразъм + ,,Европейска практика в земеделието за ПГСС,,Царица Йоанна“-Пазарджик.

28 ученици от специалностите ,,Механизация на селското стопанство“ и ,,Лозаровинарство“ получиха сертификат за проведен стаж в реална работна среда във фирми –Гранада,Испания.

Това е успешният финал на проекта- на 04.07.2021 г.

А началото?

Началото беше поставено от учители ентусиасти,подкрепени безрезервно от своя директор, и вдъхновени да открият нови перспективи за учениците от ПГСС. Да им дадат възможност да пътуват,да видят,да научат,да проверят себе си,своите знания и умения в реална работна среда във водещи фирми в областта на механизацията и лозаровинарството в Испания.Да придобият увереност,желание за самоусъвършенстване.Да се обогатят емоционално и професионално.

С финансовата подкрепа на програма ,,Еразъм +“ две групи от по 14 ученици от 8. до 12. клас,заедно със своите ръководители, изпълниха програмата на проекта в рамките на 16 дни.

,,Полезно“, ,,мечтано“, ,,изключително“, ,,вдъхновяващо“, ,,поучително“, ,,фантастично“, ,,супер“ – това са само част от оценките / изискването беше за оценка  от една дума/ на участниците в проекта.

И още малко информация:

Заминаване-20.06.2021 г.

Пътуване със самолет : София- Франкфурт ,  Франкфурт – Малага

Пътуване с автобус: Малага- Гранада

Настаняване- в хостел , в центъра на града, с изглед към двореца ,,Алахамбра“-едно от чудесата на Европа.

14 незабравими дни в слънчева Гранада,съчетала по неповторим начин история и модерност, разположена на 1 час път от крайбрежието на Средиземно море, а от друга страна, в полите на планината Сиера Невада.

Своята ,,европейска практика“ учениците провеждаха преди обяд в сервизи и офиси на испански фирми-партньори по проекта.

Възпитаниците на ПГСС придобиха ценен опит ,справиха се с предизвикателствата на непознатото с помощта на своите ментори от испанска страна.Езиковата бариера беше ,,вдигната“ бързо, с усмивка, добронамереност и ,разбира се, не без помощта на  Google-преводач…

Реалната работна среда се оказа много добра възможност  за изява на младите монтьори от ПГСС.Те работиха в сервизи за коли, сблъскаха се с реални ежедневни проблеми,сменяха масло,гуми,джанти,отделни части на коли…Служеха си със съвременни инструменти, някои от които все още неизползвани при нас.Тестваха автомобили с различни подобрения по отношение на устройство и ,,окачване“… Накратко – осъществиха мечтата на почти всяко момче.

А лозаровинарите  се научиха да правят бизнес проекти за създаване на собствен бизнес-лозаровинарски комплекс с  производство и  реализация на вино,наемане на работници, маркетинг,реклама,прогнозни печалби, логистика,включване на хотелска част и магазини…Видяха всичко това в действителност и се срещнаха със собственик  на успешен лозаровинарски бизнес.Посетиха два лозови масива, видяха  нов сорт грозде ,,Теmpranillo”,непознат за нас, и дегустираха вино, направено от него.Посетиха Музей на виното,, ARTE,VINO y FLAMENKO” , водещи винарски изби в региона.Очакваме след години и нова модерна винарска изба в Пазарджишко,мечтата за която се е зародила в далечна Гранада…

Любезните домакини бяха осигурили и много развлечения за гостите от България :панорамна разходка с екскурзовод- неотразимия ,артистичен Хорхе, посещение на двореца Алахамбра, на плажа  Playa La Charca , Parque de las Ciencieas-парк с природонаучен музей, фламенко шоу, поход в планината Сиера Невада…

В последния ден от престоя в Гранада беше и тържественото връчване на сертификатите на учениците.Това е техният атестат за стажа по специалността и придобитите умения.

Отпътуване:05.07.2021г.

Гранада-Малага-Франкфурт-София-Пазарджик-,,Селското“ .

Убедихте се, че е било незабравимо, нали?

А ние искаме непременно да благодарим на :

- ръководителите на двете групи- Иванка Георгиева,Мая Тодорова,Десислава Дойкова,Стоян Костадинов,за всеотдайната денонощна грижа и внимание към учениците, за поетата отговорност  и отлично свършена работа;

-  партньорите от Испания , за осигурените възможности и любезното домакинство;

-  учениците участници в проекта -за старанието,доверието,ентусиазма;

- инж.Георги Гатев- за вярата,че ще се справим, и за безрезервната подкрепа;

- инж. Янка Симпличева- за предварителната подготовка на техническата документация с партньорските организации и подбора на участници;

- Людмила Господинова – за мониторинга и съпричастността;

- Стефка Тричкова –за осигуряване на финансовата документация;

- всички колеги и служители в ПГСС, които помогнаха за успешното изпълнение на проекта.

                                                                         Диана Генова-координатор на проекта

„УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ“, по проект 2020-1-BG01-KA101-078263 „По пътя към успеха“ по Програма Еразъм +

След дългата принудителна ваканция, сме наясно с едно: общуването и социалният живот са ключови за доброто настроение и душевния баланс. Такава беше и темата на поредното „УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ“ , което реализираме по проект 2020-1-BG01-KA101-078263 „По пътя към успеха“ по Програма Еразъм + Макар и от разстояние, ученици от 8 клас при ПГСС“Царица Йоанна“ и техните родители дискутираха проблемите на общуването и показаха,че макар и от разстояние, можем да се подкрепяме, да търсим общи решения и да обменяме идеи!

Как да се справим с агресията, с проблемите в общуването между родители, ученици и учители, как да изградим мостове между училището и семейството- това бяха само част  от темите обсъждани в нашето „Училище за родители“. Благодарим на родители, ученици и на всички, които ни сътрудничиха за успешното реализиране на част от предвидените мероприятия по проект2020-1-BG01-KA101-078263  „По пътя към успеха“

Подготвителен курс по руски език

Продължава работата по проект 2020-1-BG01-KA101-078263 „По пътя към успеха“ по Програма Еразъм+, макар и в необичайни условия. Съгласно утвърдената програма и при всички мерки за сигурност, през месец декември 2020 г. започна подготвителен курс по руски език на колеги от направление „Професионално образование“. Подготовката продължава през януари и февруари2021 г. Пожелаваме си по-скоро да приложим наученото в реална среда! Всё хорошо́, что хорошо́ конча́ется

На 12.06.2020 г. ЦРЧР публикува резултатите от селекцията на проектни предложения  по програма Еразъм +

ПГСС „Царица Йоанна“ гр. Пазарджик  има спечелени два проекта:

  • по КА 102, сектор   „ Професионално образование и обучение“ – проект “ Европейска практика в земеделието за ПГСС“ – за мобилност на ученици
  • По КА101, сектор  „ Училищно образование“ – проект „ По пътя към успеха“ – с 8 мобилности за учители.

Двата проекта са за една година и ще се реализират в периода от м. юни 2020 до м. юни 2021 г.

Благодарим на всички, които ни насърчиха, подкрепиха и вярват в нас!

Проектът по програма Еразъм + № 2020-1-BG01-KA101-078263 на ПГСС „Царица Йоанна“- ,,По пътя към успеха” стартира с обучение в Испания , Тенерифе.

Директорът на училището инж. Георги Гатев, Иванка Георгиева и Диана Генова се включиха в обучителен курс на тема“Родители и учители- изграждане на мостове“. Обучението беше насочено към подобряване на комуникацията между учители,ученици,родители- приоритетна дейност ,заложена в Стратегията за развитие на гимназията. Освен че обогатиха теоретичните си познания по психология и педагогика, участниците решаваха конкретни казуси, участваха в ролеви игри, обмениха опит с колеги от други европейски страни чрез презентации,видео и печатни материали,развиха педагогическите си и езикови умения при всички мерки за сигурност поради ситуацията с COVID-19.Обучението се проведе в сърдечна и приятелска атмосфера под умелото ръководство на г-жа Хелена Ренунцио.
Благодарим на домакините от IDevelop / международен обучителен център, специализиран в професионалната подготовка на кадри от образователния сектор, осигуряващ обучения в съответствие с принципите и изискванията на програма Еразъм+/ за високия професионализъм ,коректност,внимание и сърдечност!
Незабравими ще останат уникалните пейзажи на Тенерифе, екзотичната тропическа растителност, живописните малки улички на Сан Кристобал де Ла Лагуна…

Родителска среща – Еразъм+

Ръководството на ПГСС „Царица Йоанна“ – гр. Пазарджик организира родителска среща във връзка с подготвителните дейности по пътуване на ученици от специалност „Механизация на селското стопанство“ по проект №2020-1-BG-KA102-078432 „Европейска практика в земеделието за ПГСС „Цаица Йоанна“, по програма Еразъм+.

Срещата се проведе на 08.09.2020г. от 17.00 часа в актовата зала на гимназията – Корпус 2.