You are currently viewing Програма „ЕРАЗЪМ +“ – МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Програма „ЕРАЗЪМ +“ – МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

На 07.11.2023 г. учителите от ПГСС „Царица Йоанна“ – Десислава Дойкова, Мария Райчева и Любомира Петрова, представиха детайли от обучението по програма „ЕРАЗЪМ +“ – МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ; ПРОЕКТ: + № + 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“, обучителен курс: „Разрешаване на конфликти“.

Учителският колектив бе запознат с наученото по време на мобилността в St. Julians, Малта. Споделени бяха интересни теми от обучението, свързани с булинга, медиацията, комуникацията при конфликт, емпатията, асертивното поведение и др. Подробната презентация на обучителите, която ангажира вниманието на двете групи – от България и Германия, ще бъде предоставена като полезен ресурс на колегите. Предстоят интересни сбирки и с учениците.