You are currently viewing Среща за разпространение на резултатите и споделяне на добри практики от приключилия проект ,,Още една стъпка по пътя към успеха“ програма,,Еразъм „Еразъм+“ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865

Среща за разпространение на резултатите и споделяне на добри практики от приключилия проект ,,Още една стъпка по пътя към успеха“ програма,,Еразъм „Еразъм+“ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865

На 14.02.2024г. в ПГСС,,Царица Йоанна“ се проведе среща за разпространение на резултатите и споделяне на добри практики от приключилия проект ,,Още една стъпка по пътя към успеха“ програма,,Еразъм „Еразъм+“ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865.

Иванка Георгиева-координатор на проекта , запозна гостите- директори и учители от основни и професионални училища , с целите и изпълнението на проектната програма.Участниците в мобилностите разказаха за личното си участие в обучителните курсове и приложението на новите идеи в обучението и инициативите „ Моят град“ и „ Активни граждани на Европа Безспорно е положителното въздействие на инициативите по проекта в живота на гимназията.Такава е оценката на ръководителя на проекта-инж.Г.Гатев-директор на ПГСС.Участието в Еразъм+ допринася за повишаване престижа на ПГСС,,Царица Йоанна“ и потвърждава стремежа на учителския колектив да използва разнообразни и актуални методи за обучение, възпитание и приобщаване на учениците към училищната среда и европейските ценности, за подобряване на мотивацията за учене, предотвратяване на ранното отпадане от училище, завършване на средно образование и реализация на пазара на труда у нас и в Европейския съюз.

Вярваме, че разпространяването на информацията за проекта и резултатите от него е от решаващо значение за осигуряването на въздействие на различни равнища. Убедени сме, че Еразъм+ обогатява и разширява кръгозора, създава нови перспективи за всички участници.