ПОКАНА

Уважаеми дами и господа, в изпълнение на чл. 20 и във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 8, т. 10 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най-учтиво Ви каня на заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 05.07.2024г. от 17:00 часа в Библиотеката на ПГСС „Царица Йоанна“, корпус 2.

Дневен ред:

  1. Отчет за средствата от училищния бюджет за второто тримесечие на 2024г.
  2. Рекламна кампания и план-прием 2023/2024 учебна година.
  3. Обсъждане и съгласуване на училищните учебни планове.
  4. Други.

С уважение: С. П.