Мисия на ПГСС "Царица Йоанна"

Учебно заведение – призвано,

като се опира на собствения си опит и традиции,

отчита спецификата на региона и страната

и ползва опита от международното си сътрудничество, да осигури:

 1. Прозрачност на обучението и образованието

2. Гъвкавост и отговорност по отношение на динамиката в развитието на науката, техниката и технологиите в направление „Растениевъдство и животновъдство“

3. Мобилност в обучението

4. Приобщаване към ценностите на гражданското общество

5. Отговорност за сътрудничество и социално партньорство

6. Приобщаващо образование и подкрепа за личностното развитие на учениците

Визия на ПГСС "Царица Йоанна"

Модерно конкурентоспособно училище за придобиване и развитие на професионални, социални и граждански компетентности чрез актуални стратегии и интерактивни методи и средства на преподаване, подготвящо активни социално-отговорни личности.
Хуманно и толерантно училище, ориентирано към интереса и мотивацията на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика, осигуряващо равен достъп до качествено образование и приобщаване на на всеки ученик и недопускащо дискриминация при провеждане на училищното образование.

Професионална гимназия с развита система за образователно ниво, професионално образование и обучение и професионално ориентиране в направленията, по които се осъществява прием и обучение на ученици със следните възможности за получаване на дипломи за средно образование и степени на професионална квалификация /дневна, задочна, и самостоятелна форма на обучение/:
* средно професионално образование и професионална квалификация -трета степен с прием след седми клас и продължителност на обучение пет години;
* професионално обучение на лица, завършили средно образование /квалификационни курсове с краткосрочна продължителност/;
Професионална гимназия, организираща и осъществяваща обучение за придобиване на степен на професионална квалификация.
Образователен и квалификационен център, осигуряващ продължаващо обучение с възможности да осъществява информационни, консултантски и практико-приложни услуги на земеделските производители в района.