Мисия на ПГСС "Царица Йоанна"

Учебно заведение – призвано,

като се опира на собствения си опит и традиции,

отчита спецификата на региона и страната

и ползва опита от международното си сътрудничество, да осигури:

 

1. Прозрачност на обучението и образованието

2. Гъвкавост и отговорност по отношение на динамиката в развитието на науката, техниката и технологиите в направление „Растениевъдство и животновъдство“

3. Мобилност в обучението

4. Приобщаване към ценностите на гражданското общество

5. Отговорност за сътрудничество и социално партньорство

6. Приобщаващо образование и подкрепа за личностното развитие на учениците