Стратираха дейности по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

В ПГСС „Царица Йоанна“ стратираха дейности по проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, който се реализира от  Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР и е с продължителност 35 месеца. 

Целта на проекта е да не се допуска прекъсване на образователния процес в условията на кризи като тази, предизвикана от пандемията от Ковид-19. Чрез осигуряването на устройства за учители и ученици ще бъдат подобрени условията за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.  

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

В ПГСС “Царица Йоанна“, гр. Пазарджик са осъществени следните дейности:

По дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Предоставени са 50 лаптопа за ученици и 9 лаптопа за учители за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Предоставен е шкаф за съхранение на техническите устройства.

По дейност 2: Обучение на ученици за усъвършенстване на уменията им за използване на дигиталните технологии при обучение от разстояние в електронна среда са обучени две групи от по 5 ученици.

Официална страница на проекта: https://react.mon.bg