You are currently viewing ПРОЕКТ: + № + 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“, обучителен курс: „Разрешаване на конфликти“

ПРОЕКТ: + № + 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“, обучителен курс: „Разрешаване на конфликти“

Десислава Дойкова, Мария Райчева и Любомира Петрова – учители в ПГСС „Царица Йоанна“, се включиха в обучение по „ЕРАЗЪМ +“ – МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ; ПРОЕКТ: + № + 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“, обучителен курс: „Разрешаване на конфликти“. Участието в европейската програма се проведе в St. Julians, Малта. В периода 09.10.2023 г. – 13.10.2023 г. учителите активно се ангажираха с разнообразни дейности, свързани с решаването на конфликти, преодоляването на предразсъдъци, с успокояване на напрежението. Обсъждаха казуси с обучителите си и колеги от Германия и наблюдаваха разнообразни тематични видеа. Запознаха се с теории за конфликта на различни учени, с инструменти за управление и разрешаване на конфронтацията, с принципите на медиацията извън училището, както и в него. Коментирани бяха емпатията и диалогът като успешни възможности за сближаване и ползотворни човешки взаимоотношения. Неформалните разговори, посветени на училищната среда, също обогатиха участниците в обучението. Презентацията на г-жа Д. Дойкова и рекламният филм за ПГСС „Царица Йоанна“ впечатлиха присъстващите по време на интензивните срещи в Малта. Предстоят интересни инициативи с учениците, за да бъде споделено наученото.