Дейност 1 по проект "Ученически практики-2" в ПГСС "Царица Йоанна"

Станислава Гущерова от Винарска изба " Херос" за работата с учениците от ПГСС"Царица Йоанна" и проект Ученически практики 2: "За нас от винарска изба" Херос" е удоволствие да работим отново с ученици от професия " Техник в лозаровинарството" на ПГСС " Царица Йоанна". Проектът BG05M20P001-2.015-0001 "Ученически практики-2" предоставя възможност на младите възпитаници да доразвият своите умения и компетентности в областта на винопроизводството. Като наставник на учениците от специалност " Лозаровинарство", проследявам и отговарям за тяхната практическа заетост в реална работна среда. Те участват активно в процесите по обработка на нашите вина- купажиране, филтриране, бистрещи и стабилизиращи обработки на бели и червени вина. Учениците показват солидна база знания, което значително улеснява работата ни заедно. По практически път, те затвърдяват своите знания и умения при производството на червени и бели вина." Думи на наставника Станислава Гущерова, ВИ " Херос" с. Славовица.

Дейност 1 по проект "Ученически практики-2" в ПГСС "Царица Йоанна"

И през учебната 2022/2023 година учениците от ПГСС“Царица Йоанна“ продължават работата по проект „Ученически практики – 2“, BG05M20P001-2.015, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж, съфинансирана от Европейския социален фонд. Три групи ученици от специалностите“Лозаровинар“, „Техник на селскостопаска техника“ и „Фризьор“ще проведат практическо обучение в реална работна среда с продължителност 240 часа. Основната цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение към пазара на труда.

Ученически практики ПГСС

Дейност 1 по проект "Ученически практики-2" в ПГСС "Царица Йоанна"

През учебната 2021/2022 година 20 ученици от ПГСС "Царица Йоанна" под ръководството на наблюдаващите учители г-жа Мая Тодорова и г-жа Снежана Желязкова се включиха в проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ Учениците са разпределени в две групи и са от специалностите „Техник в лозаровинарството“ и „Техник на селскостопанска техника „ В продължение на 240 часа те ще повишат своята практическа професионална квалификация в реална работна среда в предприятията: "ВиД " ООД с. Сарая и ЗПТК "Ал. Стамолийски" с. Славовица.Успешно приключилите практическото обучение ще получат стипендия в размер на 370.00лв. Благодарим на нашите партньори за осигурените работни места, назначените наставници и подкрепата в осигуряване на качествено професионално обучение на учениците от нашата гимназия !

ПГСС"Царица Йоанна"е единственото училище от Община Пазарджик, което през учебната 2021/2022 г се включи в проект "Ученически практики -2" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". Двадесет ученици от гимназията получиха сертификати за завършено практическо обучение и парични стипендии

Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент по Проект BG05M20P001 -2.015-001 „Ученически практики – 2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта  е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са насочени към: Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Целева група на проекта са ученици, обучавани в държавните и общинските професионални гимназии и училища с паралелки, които осигуряват професионално обучение за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Със Заповед N2 РД 09-3196/12.10.2021 г. на министъра на образованието и науката,  ПГ по текстил и моден дизайн – гр. Варна е определена да  участва в техническото и финансовото изпълнение и да извършва разходи по проекта.

За повече информация можете да посетите страницата на МОН.

Фейсбук страницата на проекта.