Извадка от НАРЕДБА № 1 от 19 февруари 2020г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация издадена от министъра на образованието и науката, обн. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2020г.изм. и доп. ДВ. бр.101 от 3 Декември 2021г.изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г.:

„(11) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от учебната 2023 – 2024 г.) Обучаемите подават заявление до директора/ръководителя на обучаващата институция, в която се обучават, за избор на начина за явяване на изпита по чл. 1, ал. 2 – писмена работа по изпитна тема, писмен тест или защита на дипломен проект (приложение № 1), най-късно три месеца след началото на учебната година, в която ще се полага изпит, или след започване на обучението от лица, навършили 16 години.
(12) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от учебната 2023 – 2024 г.) Учениците и зрелостниците не могат да променят направения избор по ал. 11 за начина за явяване на изпита по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2 в изпитните сесии на една и съща учебна година.“

 Дати за провеждане на ДЗИ, както следва:

Сесия май – юни
• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 17 май
2024 г., начало 08,30 ч.
• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
– 20 май 2024 г., начало 08,30 ч.
• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22
май – 31 май 2024 г.
Сесия август – септември
• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 22 август
2024 г., начало 08,30 ч.
• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
– 23 август 2024 г., начало 08,30 ч.
• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 –
30 август 2024 г.

Заявленията за допускане до ДЗИ се подават:

  • в срок от 06.02. – 21.02.2024 г. за сесия май-юни;
  • в срок от 26.06.2024 г. –
    11.07.2024 г.
     за сесия август-септември в гимназията.

 Заповед ДЗИ

ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити

Заявление за валидиране на компетентности