You are currently viewing Финалната проява, свързана с ПРОЕКТ:+№+ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“ („ЕРАЗЪМ+“)

Финалната проява, свързана с ПРОЕКТ:+№+ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“ („ЕРАЗЪМ+“)

Финалната проява, свързана с ПРОЕКТ:+№+ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“ („ЕРАЗЪМ+“), се състоя на 27 юни 2024 година в ПГСС „Царица Йоанна“ – град Пазарджик. Пред заместник-директора на училището – д-р Ирина Кръстева, гости и колеги бяха представени три мобилности и съпътстващите ги прояви. Г-жа Мария Райчева и г-жа Любомира Петрова запознаха присъстващите с инициативите, ангажирани с курса „Разрешаване на конфликти“, в който участва и г-жа Десислава Дойкова. Обучението се проведе в Малта през октомври 2023 година. Г-жа Иванка Георгиева даде полезна информация във връзка с обучението в Испания. В курса „Успешно управление на проекти и акредитация“ участва и директорът на училището – инж. Георги Гатев. Г-жа Цветелина Абаджиева обобщи дейностите на клуб „Бъдещето ни е в нашите ръце“, свързани с екологичната култура. Активностите ще продължат и през следващата учебна година.

Ангажирането на училището с национални програми и международни проекти по „Еразъм+“ е свързано с една устойчива политика, посветена на придобиването на знания и умения, необходими за реални житейски ситуации, обвързана с формирането на качества, подпомагащи личностното развитие на младите хора. Изграждането на емоционална интелигентност, на социални модели, гарантиращи добра реализация в дадена общност или работната среда, също са от значение. За гимназията е важно да бъдат отключени съществени компетентности на младите хора, които да им гарантират добър социален статус и независимост. Спечелените и реализирани до момента проекти са в синхрон с работата на колектива, свързана с компетентностния и с изследователския подход, с проектно базираното обучение. В гимназията функционира модерен STEM кабинет, в който се реализират множество инициативи по „Еразъм+“.