Покана

Уважаеми дами и господа, в изпълнение на чл. 20 и във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 8, т. 10 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най-учтиво Ви каня на заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 22.01.2024г. от 17:00 часа в Библиотеката на ПГСС „Царица Йоанна“, корпус 2.

Дневен ред:

  1. Отчет от изпълнение на бюджета на училището за финансовата 2023г. Изразяване на становище по училищния план-прием за учебната 2024/2025 година.
  2. Съгласуване на предложение за държавен план-прием за учебната 2024/2025 учебна година.
  3. Разни.

С уважение: С. П.