You are currently viewing Процедура за подбор на бенефициенти  – учители
Програма Еразъм +

Процедура за подбор на бенефициенти – учители

Във връзка със Заповед   №338  / 20.01.2022 на Директора на ПГСС „Царица Йоанна“ Комисията за подбор обявява процедура за подбор на бенефициенти  – учители , за участие в проект“ „Нови перспективи “,  по програма „Еразъм+“ ,Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани по договор за финансова подкрепа  2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695, сключен между ПГСС „Царица Йоанна“ гр. Пазарджик  и Център за развитие на човешките ресурси.

Желаещите да участват в някои от следните  курсове да депозират мотивационно писмо  до Координатора на проекта г-жа Иванка Георгиева както следва :

 За обучителен курс „Разширяване на хоризонтите чрез обучение на открито“-

Период на мобилността: 02-09.05.2022 г.,Португалия

Срок за кандидатстване: 01.04.2022 г.

Обучителен курс „Култивиране на бъдещето„

Период на мобилността: 18-22.04.2022 г.,Португалия

Срок за кандидатстване: 15.03.2022 г.

Обучителен курс „Стратегии за приобщаващо образование за ученици с по-малко възможности“

Период на мобилността: 20-27.02.2022 г.,Италия

Срок за кандидатстване: 30.01.2022 г.